Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Algemeen
 • Artikel 4 – Inspanningen
 • Artikel 5 – Kwaliteit en tevredenheid
 • Artikel 6 – Afspraken
 • Artikel 7 – Betaling
 • Artikel 8 – Persoonsgegevens en privacy
 • Artikel 9 – Geheimhouding
 • Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 11 – Beschadiging en diefstal
 • Artikel 12 – Klachten
 • Artikel 13 – Behoorlijk gedrag
 • Artikel 14 – Recht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities

 1. PUUR! By Manouk: het bedrijf PUUR! By Manouk (KvK-nummer 66157579), kantoorhoudende aan de Spittaalstraat 36, 7201 EE, Zutphen;
 2. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;
 4. Cliënt: de persoon die bij PUUR! By Manouk een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandelovereenkomst met PUUR! By Manouk aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie één of meer overeenkomsten met PUUR! By Manouk aangaat;
 5. Consument: De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 6. Diensten: alle door PUUR! By Manouk verrichte diensten, gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit behandelingen, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de salon en daarbuiten (al dan niet via social media) en verkoop van producten;
 7. Behandelingen: alle door PUUR! By Manouk aangeboden behandelingen;
 8. Producten/productverkoop: alle door PUUR! By Manouk gebruikte en te koop aangeboden producten;
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 12. Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PUUR! By Manouk
Spittaalstraat 36
7201 EE Zutphen
Telefoonnummer: +31(0)6 39 69 66 12
E-mailadres: info@zutphen.nbsals.nl
ANBOS: kernlid 28172
KvK-nummer: 66157579
BTW-nummer: NL002314421B64

Artikel 3 – Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere actie, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop PUUR! By Manouk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 4 – Inspanningen

PUUR! By Manouk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende staande wetenschap.

PUUR! By Manouk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling alvorens deze begint.

Artikel 5 – Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit en tevredenheid staat bij PUUR! By Manouk hoog voorop. PUUR! By Manouk werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze code zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

Artikel 6 – Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PUUR! By Manouk melden via telefoon of e-mail. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Bij niet tijdig annuleren zijn we genoodzaakt om de helft van de kosten in rekening te brengen. Bij het niet na komen van de afspraak zijn wij genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PUUR! By Manouk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag in rekening brengen.

Artikel 7 – Betaling

PUUR! By Manouk vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de behandeling en producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten met pin of contant te voldoen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PUUR! By Manouk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier. PUUR! By Manouk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PUUR! By Manouk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door PUUR! By Manouk gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen indien gewenst. PUUR! By Manouk mag zonder toestemming van cliënt een service bericht per mail sturen.

Artikel 9 – Geheimhouding

De schoonheidsspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PUUR! By Manouk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

PUUR! By Manouk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuist en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PUUR! By Manouk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 11 – Beschadiging en diefstal

PUUR! By Manouk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. PUUR! By Manouk meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12 – Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PUUR! By Manouk. PUUR! By Manouk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PUUR! By Manouk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PUUR! By Manouk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het verschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 13 – Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PUUR! By Manouk het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 14 – Recht

Op elke overeenkomst tussen PUUR! By Manouk en de cliënt is het Nederland recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.